หน้าแรก

       กลุ่มงานพยาธิวิทยา โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี  สังกัดกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เป็นห้องปฏิบัติการถาวร ให้บริการตรวจวิเคราะห์ทางการแพทย์ เพื่อช่วยยืนยันการวินิจฉัยโรค ประเมินสภาวะและติดตามผลการรักษาผู้ป่วย ภายใต้วิสัยทัศน์และพันธกิจของโรงพยาบาล โดยมีการพัฒนาคุณภาพห้องปฏิบัติการให้สอดคล้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ 2560 สำหรับห้องปฏิบัติการ  และมีการดำเนินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐาน Hospital Accreditation (HA) ของสถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (สรพ.)  จนได้รับการรับรองคุณภาพโรงพยาบาล และมีความพร้อมที่จะพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ได้ผลการตรวจวิเคราะห์ที่ถูกต้อง แม่นยำ ทันเวลา และตอบสนองความความต้องการของผู้รับบริการ
นโยบายคุณภาพ กลุ่มงานพยาธิวิทยา
       1.ให้บริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติทางการแพทย์ที่มีคุณภาพ ด้วยผลการตรวจที่ถูกต้องถูกคน ทันเวลา และปลอดภัย
       2. ผู้รับบริการได้รับความพึงพอใจ
       3. มีการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องและรักษาระบบคุณภาพให้ยั่งยืน
       โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ของโรงพยาบาลด้านอาชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม และบริการทางการแพทย์ตติยภูมิที่มีคุณภาพระดับสากล จัดหาเลือดและส่วนประกอบของเลือดที่มีคุณภาพ ปลอดภัย ทันเวลาในการรักษา ให้บริการเก็บรักษาร่างผู้ป่วยที่เสียชีวิตให้อยู่ในสภาพดี เป็นที่พึงพอใจของญาติ และเป็นไปตามประเพณี วัฒนธรรม ศาสนาของผู้เสียชีวิต

        มีการบริหารจัดการคุณภาพห้องปฏิบัติการให้มีคุณภาพถูกต้องตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ 2560  โดยติดตามวัดผลการดำเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด  และสื่อสารให้บุคลากรทุกคนในห้องปฏิบัติการเข้าใจและร่วมมือปฏิบัติตามข้อกำหนด